نقشه رستری جهت شیب شهرستان شیراز (واقع در استان فارس)

وقت به خیر. من سیامک، در خدمت شما هستم. شما به صفحه دانلود «نقشه رستری جهت شیب شهرستان شیراز (واقع در استان فارس)» وارد شده اید.

پیشنهاد ما بررسی این موارد مشابه نیز هست:

بخشی از فایل

نقشه ی جهت، 8 جهت جغرافیایی 45 درجه ای به شرح زیر را نشان می دهد: شمال 0-22.5 درجه ، شمال شرقی 22.5 – 67.5 ، شرقی 67.5-112.5 ، جنوب شرقی 112.5-157.5 ، جنوب

توجه کنید که بعد از این صفحه حتما به «www1.9project.ir/posts/54939.html» بروید. اگر فایل از صفحه ای غیر از این دانلود شود، ما مسئول خرابی احتمالی فایل نخواهیم بود.

ادامه …